xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

Ứng dụng điện mặt trời áp mái trong lĩnh vực chế biến thủy sản

Ngày 14/9, ti TP HCM Hip hi doanh nghip dch v Logistics Vit Nam và Chương trình Phát trin D án (PDP) ca Cơ quan Hp tác quc tế Đc (GIZ) phi hp t chc Hi tho tư vn v đin mt tri áp mái cho ngành kho lnh và chế biến thy hi sn Vit Nam.

ng dng đin mt tri áp mái mang đến gii pháp có tính kinh tế và đa chiu cho các doanh nghip trong lĩnh vc kho lnh và chế biến thy hi sn, giúp gim chi phí đin năng, gim phát thi CO2, đm bo an ninh năng lượng, ”xanh hóa” chui cung ng hàng hóa và tăng kh năng cnh tranh cho doanh nghip.

Ti s kin, các doanh nghip tham d cũng được cp nht các thông tin v chính sách Nhà nước cho các d án năng lượng mt tri, đc bit là cơ chế bù tr đin năng  và tình hình phát trin ng dng đin mt tri áp mái ti Vit Nam. Ti các th trường năng lượng tái to mi như Vit Nam, các doanh nghip tiêu th đin trng đim trong khi thương mi và công nghip hin có nhu cu nâng cao kiến ​​thc v công ngh đin mt tri cũng như tìm kiếm các đi tác có kinh nghim đ phát trin d án mt cách hiu qu.

Chương trình Phát trin D án (PDP) đã và đang h tr k thut cho nhiu doanh nghip công nghip trong vic đánh giá tính kh thi khi đu tư vào đin mt tri áp mái trong sut quá trình trin khai d án và kết ni vi các đi tác Đc giàu kinh nghim. Mt ví d đin hình trong ngành cung ng lnh Vit Nam là h thng đin mt tri áp mái công sut 308 kWp ti Emergent Cold Vit Nam, tnh Bc Ninh hoàn thành vào tháng 7/2018. H thng giúp đáp ng 15% tng nhu cu năng lượng hàng năm và góp phn gim 170 tn CO2 phát thi cho doanh nghip.

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat